แข็งแรง

ภาษาอังกฤษ


v be healthy
คำอธิบาย: มีกำลังมาก, ทำอย่างเต็มกำลัง
ความหมายเหมือนกับ: ล่ำสัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be strong
คำตรงข้าม: อ่อนแอ
ตัวอย่างประโยค: ลูกชายของเขาดูแข็งแรงขึ้นหลังจากที่ไปเข้าคอร์สเพาะกายมา

คำที่มี "แข็งแรง" ในคำ


มั่นคงแข็งแรง v strengthen
คำอธิบาย: แน่นและทนทาน
ตัวอย่างประโยค: บ้านโดยทั่วไปต้องฝังโครงสร้างส่วนหนึ่งลงใต้ดิน เพื่อให้มั่นคงแข็งแรง

ความแข็งแรง n strength
ความหมายเหมือนกับ: ความแข็งแกร่ง
คำตรงข้าม: ความอ่อนแอ

ความแข็งแรง n stability
ความหมายเหมือนกับ: ความมั่นคง , ความแน่วแน่

ไม่แข็งแรง adv totteringly
ความหมายเหมือนกับ: เตาะแตะ , เตาะๆ แตะๆ , ป้อแป้

ความแข็งแรง n strength
ความหมายเหมือนกับ: กำลัง , พลัง , พละ , กำลัง , กำลังกาย

ความแข็งแรง n strength
ความหมายเหมือนกับ: ความแข็งแกร่ง
คำตรงข้าม: ความไม่แข็งแรง , ความเปราะบาง

ความแข็งแรง n hardness
คำตรงข้าม: ความอ่อน , ความนุ่มค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top