แก้ตัว

ภาษาอังกฤษ


v re-sit
ความหมายเหมือนกับ: แก้มือ
คำที่เกี่ยวข้อง: take a remedial exam , try again
ตัวอย่างประโยค: ครูให้โอกาสนักเรียนแก้ตัวในการสอบอีกครั้ง
v make an excuse
คำอธิบาย: พูดหรือทำเพื่อปลดเปลื้องความผิดหรือข้อผิดพลาดของตน.
ความหมายเหมือนกับ: อ้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: offer an excuse , find an excuse
ตัวอย่างประโยค: เธอแก้ตัวกับเจ้านายว่ารถติดจึงมาทำงานสาย