แกะ

ภาษาอังกฤษ


n sheep
คำอธิบาย: ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องสกุล Ovis ในวงศ์ Bovidae รูปร่างคล้ายแพะ แต่มีขนเป็นปุยหนา ใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: ewe , ram
ตัวอย่างประโยค: เขาเรียนรู้วิธีตัดขนแกะจากประเทศนิวซีแลนด์
v remove
คำอธิบาย: เอามือแงะหรือง้างสิ่งที่เกาะติดกันแน่นหรือกอดไว้แน่นให้หลุดออกจากกัน
ความหมายเหมือนกับ: ถอด , เลาะ
คำที่เกี่ยวข้อง: tear (off/away/down) , strip
ตัวอย่างประโยค: เธอบรรจงแกะรูปถ่ายที่ติดกันนั้นออก
v engrave
คำอธิบาย: ทำเป็นลวดลายหรือรูปต่างๆ ด้วยเครื่องมือโดยวิธีแกะ
ความหมายเหมือนกับ: แกะสลัก , สลัก
คำที่เกี่ยวข้อง: etch , carve , sculpture
ตัวอย่างประโยค: เขาใช้เวลาอยู่นานพอสมควรกว่าจะแกะไม้ท่อนโตนี้เป็นรูปช้างได้งดงามปานนี้
v unwrap
คำอธิบาย: เอาเล็บมือค่อยๆ แคะเพื่อให้หลุดออก
ความหมายเหมือนกับ: เปิด , แก้ , ปลด , แกะออก
คำที่เกี่ยวข้อง: unpack , unbind , untie , undo , unfasten
คำตรงข้าม: ปิด , ห่อ
ตัวอย่างประโยค: พวกเราแกะข้าวห่อที่ซื้อเตรียมไว้กินกัน ก่อนออกเดินทางต่อ