เอียง

ภาษาอังกฤษ


v incline
ความหมายเหมือนกับ: เฉียง , เฉ
คำที่เกี่ยวข้อง: lean
v incline
ความหมายเหมือนกับ: มีแนวโน้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: tend
v roll
ความหมายเหมือนกับ: โคลงเคลง , โยก
คำที่เกี่ยวข้อง: sway , shake , rock
คำตรงข้าม: นิ่ง
adj slanted
ความหมายเหมือนกับ: บิด , เบี้ยว , เฉ , คด
คำที่เกี่ยวข้อง: twisted , distorted , askew , awry , inclined
คำตรงข้าม: ตรง
v slope
ความหมายเหมือนกับ: ลาด , ลาดเท
คำที่เกี่ยวข้อง: incline , decline , slant
v twist
ความหมายเหมือนกับ: เบี่ยง
คำที่เกี่ยวข้อง: turn , bend
v lean
คำที่เกี่ยวข้อง: incline , lie on one side , tilt , list , lie at an angle
คำตรงข้าม: ตรง
adv in a zigzag manner
ความหมายเหมือนกับ: แฉลบ
adv slantingly
ความหมายเหมือนกับ: เบี่ยง , เบี้ยว
คำที่เกี่ยวข้อง: deviously , indirectly
คำตรงข้าม: ตรง
v slant
ความหมายเหมือนกับ: เบี่ยง , เบี้ยว
คำที่เกี่ยวข้อง: deviate , distort , twist away , out of shape
คำตรงข้าม: ตรง
adj slanting
ความหมายเหมือนกับ: เบี่ยง , เบี้ยว
คำที่เกี่ยวข้อง: leaning , inclined , crooked , oblique , sloping , slanted
คำตรงข้าม: ตรง
adv staggeringly
ความหมายเหมือนกับ: กระโซกระเซ , โผเผ , โคลงเคลง , โงนเงน
คำที่เกี่ยวข้อง: hobblingly , totteringly
v stagger
ความหมายเหมือนกับ: กระโซกระเซ , โผเผ , โคลงเคลง , โงนเงน
คำที่เกี่ยวข้อง: hobble , totter
adv lopsidedly
ความหมายเหมือนกับ: กระเท่เร่
คำที่เกี่ยวข้อง: slantingly , leanly
v slope
ความหมายเหมือนกับ: ตะแคง
คำที่เกี่ยวข้อง: tilt , lean , incline , dip
คำตรงข้าม: ตรง
adj incline
ความหมายเหมือนกับ: ตะแคง
คำที่เกี่ยวข้อง: lean , dip , slope
คำตรงข้าม: ตรง