เอกราช

ภาษาอังกฤษ


n sovereignty
คำอธิบาย: เป็นอิสระแก่ตน, ไม่ขึ้นแก่ใคร
คำที่เกี่ยวข้อง: independence
ตัวอย่างประโยค: เมืองขึ้นของอังกฤษกำลังได้รับเอกราช

คำที่มี "เอกราช" ในคำ


ประเทศเอกราช n independent nation
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยเป็นประเทศเอกราช ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร

ความเป็นเอกราช n independence
ความหมายเหมือนกับ: ความเป็นไท
คำตรงข้าม: ความเป็นทาส
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยมีความเป็นเอกราชเพราะไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top