เห็นสมควร

ภาษาอังกฤษ


v view as proper
คำอธิบาย: เห็นว่ามีความเหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: เห็นควร
คำที่เกี่ยวข้อง: see as appropriate , consider approve , see as being what should be/happen
ตัวอย่างประโยค: ผู้จัดการมีอิสระในการบริหารกิจการ และสามารถจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานตามจะเห็นสมควร
v view as proper
คำอธิบาย: เห็นว่ามีความเหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: เห็นควร
คำที่เกี่ยวข้อง: see as appropriate , consider approve , see as being what should be/happen
ตัวอย่างประโยค: ผู้จัดการมีอิสระในการบริหารกิจการ และสามารถจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานตามจะเห็นสมควร

คำที่มี "เห็นสมควร" ในคำ


ตามที่เห็นสมควร adv as one see / think fit
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดของการเสนอขายตามที่เห็นสมควรค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top