เห็นพ้องต้องกัน

ภาษาอังกฤษ


v all agree
คำอธิบาย: มีความเห็นตรงกันหรือเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: express approval , give consent , view favorably
ตัวอย่างประโยค: ประเทศส่วนใหญ่ในโลกเห็นพ้องต้องกันให้ใช้กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top