เห็นพ้อง

ภาษาอังกฤษ


v agree
ความหมายเหมือนกับ: เห็นตาม , เห็นด้วย , เห็นพ้องต้องกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be in accord with , see things the same way (as) , be unanimous
คำตรงข้าม: คัดค้าน , ค้าน
ตัวอย่างประโยค: บุคคลทั้งสองเห็นพ้องกันว่า พล.อ.เทียนชัยแบ่งงานอย่างเผด็จการและไม่มีหลักเกณฑ์
v agree
ความหมายเหมือนกับ: เห็นตาม , เห็นด้วย , เห็นพ้องต้องกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be in accord with , see things the same way (as) , be unanimous
คำตรงข้าม: คัดค้าน , ค้าน
ตัวอย่างประโยค: บุคคลทั้งสองเห็นพ้องกันว่า พล.อ.เทียนชัยแบ่งงานอย่างเผด็จการและไม่มีหลักเกณฑ์

คำที่มี "เห็นพ้อง" ในคำ


เห็นพ้องต้องกัน v all agree
คำอธิบาย: มีความเห็นตรงกันหรือเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค: ประเทศส่วนใหญ่ในโลกเห็นพ้องต้องกันให้ใช้กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ความเห็นพ้อง n agreement
คำอธิบาย: ความคิดเห็นไปในทำนองเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: ความเห็นด้วย
คำตรงข้าม: การปฏิเสธ , การโต้แย้ง , การคัดค้าน , การท้วงติง , การติง
ตัวอย่างประโยค: ทั้งลักกี้และแลนสกี้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า เบนจามินมีความผิด

ไม่เห็นพ้อง v disagreeค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top