เห็นตาม

ภาษาอังกฤษ


v go along with
คำที่เกี่ยวข้อง: follow , conform , haul , comply with , agree with
คำตรงข้าม: ขัดแย้ง
v agree
ความหมายเหมือนกับ: เห็นด้วย , เห็นพ้องต้องกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be in accord with , see things the same way (as) , be unanimous
คำตรงข้าม: คัดค้าน , ค้าน
v agree
ความหมายเหมือนกับ: เห็นด้วย , เห็นพ้องต้องกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be in accord with , see things the same way (as) , be unanimous
คำตรงข้าม: คัดค้าน , ค้าน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top