เห็นด้วย

ภาษาอังกฤษ


v go along with
ความหมายเหมือนกับ: เห็นตาม
คำที่เกี่ยวข้อง: follow , conform , haul , comply with , agree with
คำตรงข้าม: ขัดแย้ง
ตัวอย่างประโยค: ในที่ประชุมเห็นด้วยกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้