เหลี่ยม

ภาษาอังกฤษ


n trick
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นเชิง , นัย , อุบาย , เล่ห์เหลี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: game , cheat
n artifice
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นเชิง
คำที่เกี่ยวข้อง: subterfuge , tactics , strategy , craftiness , wile , cunning
n trick
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นเชิง , เล่ห์เหลี่ยม , เพทุบาย , เล่ห์
คำที่เกี่ยวข้อง: finesse , artifice , stratagem , cunning

คำที่มี "เหลี่ยม" ในคำ


เหลี่ยมจัด adj tricky
คำอธิบาย: มีเล่ห์มาก
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าเล่ห์
ตัวอย่างประโยค: เพราะความเป็นคนเหลี่ยมจัดในวงสังคม จึงยากนักที่ใครจะคบหาเขาได้อย่างสนิทใจ

เหลี่ยมคู n trick
คำอธิบาย: ชั้นเชิงอย่างคมคาย
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นเชิง , เล่ห์เหลี่ยม , เหลี่ยม , เพทุบาย , เล่ห์
ตัวอย่างประโยค: เขาเต็มไปด้วยเหลี่ยมคูที่พวกเราตามไม่ทันหรอก

เหลี่ยมลูกบาศก์ clas cubic
คำอธิบาย: ชื่อมาตราวัดปริมาตร กำหนดเป็นรูปเหลี่ยมลูกบาศก์ มีด้านสูง กว้าง ยาวเท่ากัน
ความหมายเหมือนกับ: ลูกบาศก์
ตัวอย่างประโยค: ถังนี้จุได้สองเหลี่ยมลูกบาศก์เมตร

รูปสามเหลี่ยม n triangle
ความหมายเหมือนกับ: สามเหลี่ยม

รูปสี่เหลี่ยม n quadrilateral

รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน n rhombus

รูปสี่เหลี่ยมคางหมู n trapezium

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส n square

รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน n rhomboid

รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า n irregular quadrilateral

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า n rectangle

รูปหกเหลี่ยม n hexagon

รูปหลายเหลี่ยม n polygon

สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า n scalene triangle
คำอธิบาย: รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามด้านไม่เท่ากัน
หน่วยนับ: รูป
ความหมายเหมือนกับ: รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า
คำตรงข้าม: สามเหลี่ยมด้านเท่า
ตัวอย่างประโยค: น้องกำลังคำนวณหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ารูปนี้อยู่

สามเหลี่ยมหน้าจั่ว n isosceles triangle
คำอธิบาย: รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันสองด้าน และมีมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมนั้นเท่ากัน
หน่วยนับ: รูป
ความหมายเหมือนกับ: รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
ตัวอย่างประโยค: พิมพ์สร้างองค์พระระยะหลังๆ ส่วนใหญ่จะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วมากกว่าสี่เหลี่ยม

สี่เหลี่ยมผืนผ้า n rectangle
คำอธิบาย: รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านขนานคู่หนึ่งยาวกว่าอีกคู่หนึ่งและมีมุมภายในเป็นมุมฉาก
หน่วยนับ: รูป
ตัวอย่างประโยค: ฐานใต้กำแพงมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อใช้รับน้ำหนักกำแพง

สามเหลี่ยม n triangle
หน่วยนับ: อัน

สี่เหลี่ยม n square

สี่เหลี่ยมจัตุรัส n square

รูปแปดเหลี่ยม n octagon
หน่วยนับ: รูป
ความหมายเหมือนกับ: แปดเหลี่ยม
ตัวอย่างประโยค: พระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะเป็นแท่นรูปแปดเหลี่ยม ทำด้วยไม้มะเดื่อ

รูปสามเหลี่ยม n triangle
คำอธิบาย: รูปเหลี่ยมที่มีด้านโดยรอบเป็นเส้นตรง 3 เส้น ปลายเส้นจดกัน
หน่วยนับ: รูป
ความหมายเหมือนกับ: สามเหลี่ยม
ตัวอย่างประโยค: ต่อมหมวกไตมี 2 ต่อม รูปร่างคล้ายรูปสามเหลี่ยมอยู่สองข้างของสันหลัง

รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า n equilateral triangle
คำอธิบาย: รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้ง 3 ยาวเท่ากัน
หน่วยนับ: รูป
ความหมายเหมือนกับ: สามเหลี่ยมด้านเท่า

รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า n scalene triangle
หน่วยนับ: รูป
ความหมายเหมือนกับ: สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก n right-angled triangle
คำอธิบาย: รูปสามเหลี่ยมที่มีมุมหนึ่งเป็นมุมฉาก
หน่วยนับ: รูป
ความหมายเหมือนกับ: สามเหลี่ยมมุมฉาก

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว n isosceles triangle
คำอธิบาย: รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านคู่หนึ่งยาวเท่ากัน
หน่วยนับ: รูป
ความหมายเหมือนกับ: สามเหลี่ยมหน้าจั่ว
ตัวอย่างประโยค: พระนางพญาวัดจุฬามณีเป็นเนื้อดินเผารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ยกกรอบเป็นขอบสามเหลี่ยม

รูปสี่เหลี่ยม n quadrilateral
คำอธิบาย: รูปเหลี่ยมที่มีด้านโดยรอบเป็นเส้นตรง 4 เส้น ปลายเส้นจดกัน
หน่วยนับ: รูป
ความหมายเหมือนกับ: สี่เหลี่ยม
ตัวอย่างประโยค: อาคารที่สร้างขึ้นใหม่ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม หลังคากระเบื้องลูกฟูก

รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน n rhombus
คำอธิบาย: รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทั้ง 4 ยาวเท่ากัน แต่ไม่มีมุมภายในเป็นมุมฉาก
หน่วยนับ: รูป
ความหมายเหมือนกับ: รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด , สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

รูปสี่เหลี่ยมคางหมู n trapezoid
คำอธิบาย: รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านขนานกันเพียงคู่เดียว
หน่วยนับ: รูป
ความหมายเหมือนกับ: สี่เหลี่ยมคางหมู

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส n square
คำอธิบาย: รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทั้ง 4 ยาวเท่ากัน และมีมุมภายในเป็นมุมฉาก
หน่วยนับ: รูป
ความหมายเหมือนกับ: สี่เหลี่ยมจัตุรัส

รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน n parallelogram
คำอธิบาย: รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านคู่ตรงข้ามขนานกัน
หน่วยนับ: รูป
ความหมายเหมือนกับ: สี่เหลี่ยมด้านขนาน

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า n rectangle
คำอธิบาย: รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านขนานคู่หนึ่งยาวกว่าอีกคู่หนึ่ง และมีมุมภายในเป็นมุมฉาก
หน่วยนับ: รูป
ความหมายเหมือนกับ: สี่เหลี่ยมผืนผ้า

รูปหกเหลี่ยม n pentagon
หน่วยนับ: รูป
ความหมายเหมือนกับ: หกเหลี่ยม
ตัวอย่างประโยค: แก้วที่เป็นของชำร่วยในงานแต่งงานเป็นรูปหกเหลี่ยม ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน

รูปห้าเหลี่ยม n hexagon
หน่วยนับ: รูป
ความหมายเหมือนกับ: ห้าเหลี่ยม

สี่เหลี่ยมจัตุรัส n square
คำอธิบาย: สี่เหลี่ยมด้านเท่าเป็นมุมฉาก

เก้าเหลี่ยม n nonagon
คำอธิบาย: รูปทรงที่มีด้านที่เป็นสัน 9 ด้าน
ความหมายเหมือนกับ: ทรงเก้าเหลี่ยม , รูปเก้าเหลี่ยม
ตัวอย่างประโยค: เหรียญห้าบาทรุ่นที่ใช้กันอยู่ได้รับการออกแบบให้มีเก้าเหลี่ยม

แปดเหลี่ยม n octagon
ตัวอย่างประโยค: พระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะเป็นแท่นแปดเหลี่ยมทำด้วยไม้มะเดื่อประดิษฐานอยู่ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

แปดเหลี่ยม n octagon
คำอธิบาย: รูปเหลี่ยมที่มีด้านโดยรอบเป็นเส้นตรง 8 เส้น ปลายเส้นจดกัน
ความหมายเหมือนกับ: รูปแปดเหลี่ยม , ทรงแปดเหลี่ยม
ตัวอย่างประโยค: พระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะเป็นแท่นแปดเหลี่ยมทำด้วยไม้มะเดื่อประดิษฐานอยู่ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

ลบเหลี่ยม v outdo
คำอธิบาย: ทำให้ชั้นเชิง หรือเกียรติด้อยลงไปต่อหน้าธารกำนัล
ความหมายเหมือนกับ: ลบคม

เล่ห์เหลี่ยม n stratagem
คำอธิบาย: วิธีการอันแยบยล
ความหมายเหมือนกับ: ชั้นเชิง , อุบาย , กลเม็ด , เล่ห์กล
ตัวอย่างประโยค: สมศรีเป็นคนที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม วางใจเธอได้

สามเหลี่ยมมุมฉาก n right triangle
คำอธิบาย: รูปสามเหลี่ยมที่มีมุมหนึ่งเป็นมุมฉาก
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนตกแต่งสถานที่โดยใช้ธงเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโยงติดกับอาคาร

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน n rhombus
คำอธิบาย: รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทั้ง 4 ยาวเท่ากัน แต่ไม่มีมุมภายในเป็นมุมฉาก
หน่วยนับ: รูป
ความหมายเหมือนกับ: สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด
ตัวอย่างประโยค: เขาออกแบบโต๊ะทำงานของเขาเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

สี่เหลี่ยมจัตุรัส n square
คำอธิบาย: รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทั้ง 4 ยาวเท่ากัน และมีมุมภายในเป็นมุมฉาก
หน่วยนับ: รูป
ความหมายเหมือนกับ: รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องการสนามหญ้าหน้าบ้านเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ตกแต่งด้วยไม้ดอกหลายพันธุ์

สี่เหลี่ยมด้านขนาน n parallelogram
คำอธิบาย: รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านคู่ตรงข้ามขนานกัน
หน่วยนับ: รูป
ความหมายเหมือนกับ: รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
ตัวอย่างประโยค: สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมด้านขนาน หมายถึงปรับพื้นที่ในการมองเมื่อจอเอียงไปทางซ้ายหรือขวา

สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า n trapezium
คำอธิบาย: รูปสี่เหลี่ยมที่ไม่มีด้านใดเท่ากันเลย
หน่วยนับ: รูป
ความหมายเหมือนกับ: รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
คำตรงข้าม: สี่เหลี่ยมด้านเท่า
ตัวอย่างประโยค: ครูสั่งให้นักเรียนพับกระดาษแข็งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่ามาส่ง

สิบสองเหลี่ยม n dodecagon
คำอธิบาย: รูปที่มีเส้นประกอบมุม 12 เส้น
ตัวอย่างประโยค: เขาสั่งทำกรอบรูปแบบสิบสองเหลี่ยมเป็นของขวัญพิเศษให้ภรรยา

สิบเหลี่ยม n decagon
คำอธิบาย: รูปที่มีเส้นประกอบมุม 10 เส้น
ตัวอย่างประโยค: ฉันยืนดูรูปภาพที่เป็นรูปสิบเหลี่ยมอย่างสนใจ

สิบเอ็ดเหลี่ยม n hendecagon
คำอธิบาย: รูปที่มีเส้นประกอบมุม 11 เส้น
ตัวอย่างประโยค: เขาจะทำกล่องที่มีสิบเอ็ดเหลี่ยมให้ฉัน

เสียเหลี่ยม v lose
คำอธิบาย: เสียชั้นเชิงท่าที, ถูกลบเหลี่ยม
ความหมายเหมือนกับ: เสียท่า
ตัวอย่างประโยค: เขากำลังรื่นเริงกันอยู่แล้วไปพูดเรื่องซีเรียส อาจจะถูกโห่ฟรี เสียเหลี่ยมนักเลงลูกทุ่งหมด

หกเหลี่ยม n hexagon
คำอธิบาย: รูปทรงที่ประกอบด้วยด้าน 6 ด้าน
ความหมายเหมือนกับ: ทรงหกเหลี่ยม
ตัวอย่างประโยค: รูปทรงเรขาคณิต ที่พบมากที่สุดคือ วงกลม และสี่เหลี่ยม รองลงมาคือ สามเหลี่ยม หกเหลี่ยม และ แปดเหลี่ยม

เจ็ดเหลี่ยม n heptagon
คำอธิบาย: รูปที่มี 7 ด้าน, รูปที่มี 7 มุม

ดินดอนสามเหลี่ยม n delta
คำอธิบาย: พื้นดินตรงบริเวณปากน้ำ ซึ่งมีรูปร่างคล้ายพัดด้ามจิ้ว เกิดขึ้นเพราะแม่น้ำพาตะกอนมาทับถมอยู่ตลอดเวลา
ความหมายเหมือนกับ: ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ขุดดินดอนสามเหลี่ยมที่ปากน้ำเจ้าพระยา

สี่เหลี่ยมคางหมู n trapezoid
คำอธิบาย: รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านขนานกันเพียงคู่เดียว
หน่วยนับ: รูป
ความหมายเหมือนกับ: รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
ตัวอย่างประโยค: เมื่อมองด้วยกล้องโทรทรรศน์ จะเห็นดาวเกิดใหม่จำนวน 4 ดวง เรียงตัวเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู

ห้าเหลี่ยม adj pentagon
คำอธิบาย: ที่มีมุม 5 มุม
ตัวอย่างประโยค: ถังขยะใบนี้เป็นทรงห้าเหลี่ยมแปลกดี

สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด n trapezoid
คำอธิบาย: สี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทั้ง 4 เท่ากัน มีมุมป้าน 2 มุม มุมแหลม 2 มุม
ตัวอย่างประโยค: รูปร่างของว่าวอีลุ้มเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด

สามเหลี่ยม n triangle
คำอธิบาย: รูปเหลี่ยมที่มีด้านโดยรอบเป็นเส้นตรง 3 เส้น ปลายเส้นจดกัน
หน่วยนับ: รูป
ตัวอย่างประโยค: นาฬิกาที่เป็นสามเหลี่ยมกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด n trapezoid
คำอธิบาย: สี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทั้ง 4 เท่ากัน มีมุมป้าน 2 มุม มุมแหลม 2 มุม
ตัวอย่างประโยค: รูปร่างของว่าวอีลุ้มเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด

สี่เหลี่ยม adj square
คำอธิบาย: ที่เป็นรูปเหลี่ยมที่มีด้านโดยรอบเป็นเส้นตรง 4 เส้น ปลายเส้นจดกัน
ตัวอย่างประโยค: แม้โลกข้างนอกจะวุ่นวาย แต่ภายในรั้วสี่เหลี่ยมของบ้านหลังนี้ยังคงความร่มเย็นเสมอมา

สี่เหลี่ยม n square
คำอธิบาย: รูปเหลี่ยมที่มีด้านโดยรอบเป็นเส้นตรง 4 เส้น ปลายเส้นจดกัน
หน่วยนับ: รูป
ตัวอย่างประโยค: อาคารแห่งนั้นมีฐานเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 10,000 ตารางเมตร

สี่เหลี่ยมผืนผ้า n rectangle
คำอธิบาย: สี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉาก
หน่วยนับ: รูป
คำตรงข้าม: สี่เหลี่ยมจัตุรัส
ตัวอย่างประโยค: อาณาเขตของหมู่บ้านในสมัยนั้นมีพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

วงเล็บเหลี่ยม n square brackets

สามเหลี่ยมด้านเท่า n equilateral triangle

รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด n rhombus
ความหมายเหมือนกับ: สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

ทรงเก้าเหลี่ยม n nonagon
ความหมายเหมือนกับ: รูปเก้าเหลี่ยม

รูปเก้าเหลี่ยม n nonagon
ความหมายเหมือนกับ: ทรงเก้าเหลี่ยม

ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม n deceitful person
ความหมายเหมือนกับ: คนเจ้าเล่ห์ , คนเจ้ามารยา

ทรงแปดเหลี่ยม n octagon
ความหมายเหมือนกับ: รูปแปดเหลี่ยม

ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม n deceitful person
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าเล่ห์ , เจ้ามารยา , คนเล่นกล

ทรงหกเหลี่ยม n hexagon

สี่เหลี่ยมด้านเท่า n square
ความหมายเหมือนกับ: สี่เหลี่ยมจัตุรัส

ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ n delta

ช่องเหลี่ยม n fold
ความหมายเหมือนกับ: ช่องชั้น (หลืบฝ้า , หลืบเขา)

มีเล่ห์เหลี่ยม adj dishonest
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ซื่อตรง , ไม่ซื่อสัตย์
คำตรงข้าม: สุจริต , ซื่อสัตย์ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top