เหนือกว่า

ภาษาอังกฤษ


v prevail over
ความหมายเหมือนกับ: ได้เปรียบ , เป็นต่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: predominate , lead , gain the upper hand , have an advantage
คำตรงข้าม: เป็นรอง
v prevail over
ความหมายเหมือนกับ: ได้เปรียบ , ดีกว่า , เหนือชั้นกว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: predominate , lead , gain the upper hand , have an advantage
คำตรงข้าม: เป็นรอง
v have advantage over
ความหมายเหมือนกับ: เป็นต่อ , ดีกว่า , เหนือชั้นกว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: gain an advantage , get/gain/have the upperhand

คำที่มี "เหนือกว่า" ในคำ


ความเหนือกว่า n superiority
คำอธิบาย: การที่มีอำนาจหรืออยู่ในฐานะที่สูงกว่าสิ่งอื่น เมื่อมีการเปรียบเทียบกัน
ตัวอย่างประโยค: การขยายตัวของทั้งจักรวรรดิเศรษฐกิจญี่ปุ่นและเยอรมนีก็คือ การใช้ความเหนือกว่าทางพลังอำนาจรัฐ ทหาร ข่าวสารของตนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top