เสี่ยงอันตราย

ภาษาอังกฤษ


v risk
คำอธิบาย: ทำโดยไม่กลัวอันตราย
ความหมายเหมือนกับ: เสี่ยงภัย
คำที่เกี่ยวข้อง: jeopardize , endanger
ตัวอย่างประโยค: ลูกจ้างที่ต้องเสี่ยงอันตรายในการทำงานย่อมได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายมากเป็นพิเศษ
adj risky
คำอธิบาย: ทำโดยไม่กลัวอันตราย
ความหมายเหมือนกับ: เสี่ยงภัย
คำที่เกี่ยวข้อง: dangerous
ตัวอย่างประโยค: หุ่นยนต์สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นใช้ในงานที่เสี่ยงอันตรายเช่นงานในโรงงานผลิตยาฆ่าแมลง

คำที่มี "เสี่ยงอันตราย" ในคำ


การเสี่ยงอันตราย n adventure
ความหมายเหมือนกับ: การเสี่ยงภัยค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top