เสียชีวิต

ภาษาอังกฤษ


v cause death
ความหมายเหมือนกับ: ตาย
คำที่เกี่ยวข้อง: lose one´s life , pass away , die
v die
ความหมายเหมือนกับ: สิ้นชีพ , วายชนม์
คำที่เกี่ยวข้อง: pass away , perish , croak
v pass away
ความหมายเหมือนกับ: ตาย
คำที่เกี่ยวข้อง: die
v die
ความหมายเหมือนกับ: ม้วยมรณ์ , ถึงแก่กรรม , มรณะ , สิ้นใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: pass away , decease , perish , expire , be dead , croak , kick the bucket , peg out , breathe one´s last
คำตรงข้าม: เป็น , มีชีวิตอยู่
v die
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , สิ้นสุด , มอดหมด , สิ้น , ล่วงลับ , ม้วยมรณา
คำที่เกี่ยวข้อง: pass away , perish
v die
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , สิ้นชีวิต
คำที่เกี่ยวข้อง: pass away , stop living
คำตรงข้าม: เกิด , กำเนิด , ถือกำเนิด