เสาะหา

ภาษาอังกฤษ


v search for
คำอธิบาย: สืบหาข้อมูลหรือความรู้ให้ได้มา
ความหมายเหมือนกับ: ค้นหา , แสวงหา
คำที่เกี่ยวข้อง: seek for , be after , follow , look for , find
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาควรเสาะหาความรู้ใหม่ๆ นอกเหนือจากในตำรา