เสวย

ภาษาอังกฤษ


v eat
ความหมายเหมือนกับ: รับประทาน , กิน
คำที่เกี่ยวข้อง: consume , partake , meal
ตัวอย่างประโยค: แม่บ้านยกอาหารกลางวันมาเทียบให้ท่านจันทร์เสวยในสวน

คำที่มี "เสวย" ในคำ


เสวยทุกข์ v undergo suffering
ความหมายเหมือนกับ: ประสบทุกข์
คำตรงข้าม: เสวยสุข
ตัวอย่างประโยค: เขาได้เสวยสุขมานานพอแล้วถึงคราวที่จะต้องเสวยทุกข์บ้าง

เสวยราชย์ v occupy the throne
ความหมายเหมือนกับ: ครองราชย์ , เสวยราชสมบัติ
ตัวอย่างประโยค: พระนางเจ้าของเขาเสวยราชย์มาครบ 50 ปี

เสวยราชสมบัติ v occupy the throne
ความหมายเหมือนกับ: เสวยราชย์ , ครองราชย์
ตัวอย่างประโยค: พระองค์เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเมื่อยังทรงพระเยาว์

เสวยพระชาติ v be born
คำอธิบาย: เกิด (ใช้แก่พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์)
ความหมายเหมือนกับ: เกิด
ตัวอย่างประโยค: ในพระปริตรบทหนึ่ง กล่าวถึงตอนที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นนกคุ่ม

เสวยสุข v enjoy happiness
ความหมายเหมือนกับ: เสพย์สุข
ตัวอย่างประโยค: สองพ่อลูกเสวยสุขอยู่ในเมืองไทย เพราะมีเงินที่โปรยหว่านไม่อั้นตามสถานเริงรมย์ชื่อดังค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top