เสริม

ภาษาอังกฤษ


v support
คำอธิบาย: ผลักดันให้เกิดความเจริญ
ความหมายเหมือนกับ: ส่งเสริม , สนับสนุน
คำที่เกี่ยวข้อง: promote , back , encourage , boost , help
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศเพื่อเสริมให้การผลิตขยายตัว
v enhance
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่ม , เพิ่มเติม , ต่อเติม , เพิ่มพูน
คำที่เกี่ยวข้อง: reinforce , strengthen , boost , improve , lift , increase , add to
ตัวอย่างประโยค: มีการวิจัยพบว่าเด็กที่พ่อแม่มีการศึกษาสูงและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ ช่วยเสริมประสบการณ์จะฉลาดกว่าเด็กพวกตรงกันข้ามไม่มากก็น้อย

คำที่มี "เสริม" ในคำ


เสริมสวย v beautify
คำอธิบาย: ตกแต่งให้ดูสวยงามขึ้น (มักใช้แก่สตรี)
ความหมายเหมือนกับ: ปรุงแต่ง , แต่ง , เสริมแต่ง
ตัวอย่างประโยค: ทุกวันอาทิตย์ เธอจะไปเสริมสวยที่สถานเสริมความงามแถวสีลม

เสริมกำลัง v reinforce
คำอธิบาย: เพิ่มกำลังเข้าไป เพื่อสนับสนุนในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลได้ส่งทหารราบเข้าเสริมกำลัง เพื่อปิดล้อมพวกกะเหรี่ยง ซึ่งอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย - พม่า

เสริมแต่ง v elaborate
คำอธิบาย: พูดต่อเติม, พูดเสริมแต่งขยายความ
ความหมายเหมือนกับ: แต่งเติม , ขยายความ , ต่อเติมเสริมแต่ง , ต่อเติม
ตัวอย่างประโยค: เรื่องรามเกียรติ์ที่นำมาแสดงหนังตะลุง ผู้แสดงได้นำมาเสริมแต่งนิทานพื้นบ้านผสมเข้าไปบ้าง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน

เสริมสร้าง v reinforce
คำอธิบาย: ช่วยให้มีมากยิ่งขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: สร้างเสริม
คำตรงข้าม: ทำลาย
ตัวอย่างประโยค: สิ่งใดที่เห็นว่าดี เป็นประโยชน์แก่สังคม เราก็ควรจะปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสังคมให้ดีขึ้น

เสริมสร้าง v reinforce
คำอธิบาย: ช่วยให้มีมากยิ่งขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: สร้างเสริม
คำตรงข้าม: ทำลาย
ตัวอย่างประโยค: สิ่งใดที่เห็นว่าดี เป็นประโยชน์แก่สังคม เราก็ควรจะปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างสังคมให้ดีขึ้น

เสริมเติม v add
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่ม , เสริมเพิ่ม

เสริมเพิ่ม v add
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่ม , เสริมเติม

อาหารเสริม n supplementary food
ตัวอย่างประโยค: มารดาควรเริ่มให้อาหารเสริมแก่ทารกเมื่อทารกอายุได้ประมาณ 4-5 เดือน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี n The Office of the Maritime Promotion Commission

ส่งเสริม v promote
ความหมายเหมือนกับ: สนับสนุน , เกื้อหนุน , ช่วยเหลือ

ส่วนเสริม n addition
คำตรงข้าม: ส่วนหลัก
ตัวอย่างประโยค: หนังสือนี้เป็นเพียงส่วนเสริมที่เพิ่มจากหลักสูตร

คอนกรีตเสริมเหล็ก n ferro-concrete
คำอธิบาย: คอนกรีตที่ใช้เหล็กเส้นหรือตะแกรงเหล็กเสริมภายในเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ตัวอย่างประโยค: ฐานของอาคารนี้ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่งเสริม v permit
คำอธิบาย: เกื้อหนุน, สนับสนุนด้วยความเต็มใจ
ความหมายเหมือนกับ: สนับสนุน
ตัวอย่างประโยค: กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้เยาวชนหันมาศึกษาทดลองด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี n the Office of the Maritime Promotion Commission
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา กับบริษัทที่ปรึกษากลุ่มหนึ่ง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน n Office of the Board of Investment
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีมติเมื่อ 13 สิงหาคม 2541 ดำเนินมาตรการเพื่อเร่งรัดการส่งออก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ n National Youth Bureau
ความหมายเหมือนกับ: สยช.
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ จะทำการสรรหาและเชิดชูเยาวชนดีเด่นและผู้ทำประโยชน์ต่อเยาวชนประจำปี 2545

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ n Office of the Judicial Affairs

หน่วยความจำเสริม n auxiliary memory
คำอธิบาย: หน่วยความจำเสริมที่ช่วยหน่วยความจำหลัก ทำงานได้ช้ากว่าหน่วยความจำหลัก และไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในหน่วยความจำเสริมได้โดยตรง
หน่วยนับ: หน่วย
ความหมายเหมือนกับ: หน่วยความจำสำรอง
คำตรงข้าม: หน่วยความจำหลัก
ตัวอย่างประโยค: แผ่นดิสก์เป็นสื่อบันทึกข้อมูล ซึ่งจัดอยู่ในประเภทหน่วยความจำเสริม

ร้านเสริมสวย n beauty shop
หน่วยนับ: ร้าน
ตัวอย่างประโยค: เขาอายที่จะเข้าไปในร้านเสริมสวย

ช่างเสริมสวย n beautician
คำอธิบาย: ผู้มีอาชีพแต่งหน้าและทำผม
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: เธอเป็นช่างเสริมสวยที่มีฝีมือคนหนึ่งของร้านนี้

กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน n Department of Energy Development and Promotion

กรมส่งเสริมการเกษตร n Department of Agricultural Extension
ตัวอย่างประโยค: กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูการเกษตร ใน 42 จังหวัดเสร็จสิ้นลงแล้ว

กรมส่งเสริมการส่งออก n Department of Export Promotion

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม n Department of Environmental Quality Promotion
หน่วยนับ: กรม

กรมส่งเสริมสหกรณ์ n Cooperatives Promotion Department
หน่วยนับ: กรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม n Department of Industrial Promotion
หน่วยนับ: กรม
ความหมายเหมือนกับ: กสอ.

ใบเสริม n insert
คำอธิบาย: แผ่นกระดาษมีข้อความประกาศหรือโฆษณาเป็นต้นที่แทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์
หน่วยนับ: ใบ
ความหมายเหมือนกับ: ใบแทรก

บริการเสริม n additional service

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย n Dairy Farming Promotion Organization of Thailand

บทเสริม n classifier
ความหมายเหมือนกับ: ส่วนเสริม , ส่วนเพิ่มเติม
คำตรงข้าม: ส่วนสรุป , บทสรุป

การส่งเสริม n push
ความหมายเหมือนกับ: การหนุน , การสนับสนุน

ผู้ส่งเสริม n supporter
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ช่วยเหลือ
คำตรงข้าม: ผู้คัดค้าน

ผู้ส่งเสริม n alliance
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ช่วยเหลือ , แนวร่วม
คำตรงข้าม: ศัตรู

การเสริม n expansion
ความหมายเหมือนกับ: การเพิ่ม , การเพิ่มเติม

กำลังเสริม n reserve power
ความหมายเหมือนกับ: กำลังหนุน

การเสริม n combination
ความหมายเหมือนกับ: การรวม , การเพิ่ม , การเติม , การเพิ่มเติม , การบวก

การเสริม n addition
ความหมายเหมือนกับ: การเพิ่ม , การเติม , การขยาย

ต่อเติมเสริมแต่ง v elaborate
ความหมายเหมือนกับ: แต่งเติม , ขยายความ , ต่อเติม

สิ่งเสริมแต่ง n something decorated

สร้างเสริม v reinforce
คำตรงข้าม: ทำลาย

สิ่งเสริมแต่ง n something decorated

สร้างเสริม v reinforce
คำตรงข้าม: ทำลายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top