เสริม

ภาษาอังกฤษ


v support
คำอธิบาย: ผลักดันให้เกิดความเจริญ
ความหมายเหมือนกับ: ส่งเสริม , สนับสนุน
คำที่เกี่ยวข้อง: promote , back , encourage , boost , help
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศเพื่อเสริมให้การผลิตขยายตัว
v enhance
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่ม , เพิ่มเติม , ต่อเติม , เพิ่มพูน
คำที่เกี่ยวข้อง: reinforce , strengthen , boost , improve , lift , increase , add to
ตัวอย่างประโยค: มีการวิจัยพบว่าเด็กที่พ่อแม่มีการศึกษาสูงและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ ช่วยเสริมประสบการณ์จะฉลาดกว่าเด็กพวกตรงกันข้ามไม่มากก็น้อย