เล่าลือ

ภาษาอังกฤษ


v rumor
คำอธิบาย: แพร่ข่าวกันแซ่, กระจายข่าวกันแซ่
ความหมายเหมือนกับ: ลือ , เลื่องลือ , ร่ำลือ
คำที่เกี่ยวข้อง: be rumored , be widely spoken
ตัวอย่างประโยค: ข่าวของเขาเล่าลือไปอย่างรวดเร็วเหมือนไฟไหม้ป่า