เล่า

ภาษาอังกฤษ


v tell
คำอธิบาย: พูดหรือบอกเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง
ความหมายเหมือนกับ: เล่าเรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: relate , recount , narrate , describe , recite
ตัวอย่างประโยค: ท่านนายพลเคยเล่าว่าบ้านเดิมอยู่ในวัดสะตือ จึงมีความผูกพันกับวัดนี้เป็นพิเศษ