เล็ง

ภาษาอังกฤษ


v stare
คำอธิบาย: อาการที่ดาวพระเคราะห์ดวงหนึ่งอยู่ในเรือนตรงกันข้ามกับดาวพระเคราะห์อีกดวงหนึ่งซึ่งอยู่ในเรือนที่ 7 นับจากเรือนที่ตนอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: aim
ตัวอย่างประโยค: ดวงเมืองเริ่มทะมึนมืดด้วยพลังดาวอังคารเล็งมาที่ดาวเสาร์อย่างรุนแรง
v aim at
คำอธิบาย: มองจ้องตรงไปอย่างมีจุดหมาย
ความหมายเหมือนกับ: เพ่งมอง , หมาย , หมายเฉพาะ
คำที่เกี่ยวข้อง: point , level
ตัวอย่างประโยค: เขาเล็งที่ตรงนี้เอาไว้แล้วมันเหมาะที่จะทำเป็นห้างสรรพสินค้า