เล็ก

ภาษาอังกฤษ


adj quite small
ความหมายเหมือนกับ: กะทัดรัด , พอดี
คำที่เกี่ยวข้อง: rather light , suited , suitable , good enough
adj minor
คำที่เกี่ยวข้อง: small , subordinate
v be tiny
ความหมายเหมือนกับ: กระจ้อยร่อย , จิ๋ว , กระจิ๋ว
คำที่เกี่ยวข้อง: be small , be miniature , be petite , be little , be diminutive
คำตรงข้าม: ใหญ่โต
adj tiny
ความหมายเหมือนกับ: กระจ้อยร่อย , จิ๋ว , กระจิ๋ว
คำที่เกี่ยวข้อง: small , miniature , petite , little , diminutive
คำตรงข้าม: ใหญ่โต
adj trifling
ความหมายเหมือนกับ: นิดหน่อย
คำที่เกี่ยวข้อง: trivial , petty , unimportant , insignificant , paltry , minor
คำตรงข้าม: สำคัญ
adj trivial
ความหมายเหมือนกับ: ขี้ปะติ๋ว , เล็กน้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: insignificant , unimportant
คำตรงข้าม: สำคัญ , ใหญ่
adj trifling
ความหมายเหมือนกับ: เล็กน้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: insignificant , unimportant , slight , trivial
คำตรงข้าม: ใหญ่ , โต , ใหญ่โต
adj narrow
ความหมายเหมือนกับ: แคบ , จำกัด
คำที่เกี่ยวข้อง: small , cramped , restricted , close , limited , contracted
คำตรงข้าม: กว้าง , ใหญ่
v narrow
ความหมายเหมือนกับ: แคบ , จำกัด
คำที่เกี่ยวข้อง: cramp , restrict , close , limit , contract
คำตรงข้าม: กว้าง , ใหญ่
adj small
ความหมายเหมือนกับ: ย่อม , น้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: tiny , little
adj tiny
ความหมายเหมือนกับ: จิ๋ว , จ้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: small , little , midget
คำตรงข้าม: ใหญ่ , โค่ง
adj tiny
ความหมายเหมือนกับ: จิ๋ว , จ้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: small , little
คำตรงข้าม: ใหญ่ , โค่ง
adj young
ความหมายเหมือนกับ: อ่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: small
adj little
คำที่เกี่ยวข้อง: small , tiny , minuscule
adj small
คำที่เกี่ยวข้อง: tiny , little , undersized , pygmy , diminutive , mini
adj small
คำที่เกี่ยวข้อง: tiny , little , undersized , pygmy , diminutive , mini
adj small
ความหมายเหมือนกับ: น้อย , กระจิดริด
คำที่เกี่ยวข้อง: a little , a bit , little
คำตรงข้าม: เบิ้ม , โต , ใหญ่
adj small
คำที่เกี่ยวข้อง: little , light , moderate , tiny
คำตรงข้าม: ใหญ่
adj dwarf
ความหมายเหมือนกับ: แคระ
คำที่เกี่ยวข้อง: small , undeveloped , diminutive , tiny , undersized , mini
adj tiny
ความหมายเหมือนกับ: กระจ้อยร่อย , จ้อย , เล็กน้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: petty , paltry , small , little , slight
คำตรงข้าม: ใหญ่
adj tiny
ความหมายเหมือนกับ: จิ๋ว
คำที่เกี่ยวข้อง: little , small
คำตรงข้าม: ใหญ่ , โต , มโหฬาร
adj little
ความหมายเหมือนกับ: น้อย , เล็กน้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: small , insignificant , negligible , trivial
adj small
ความหมายเหมือนกับ: กระจิริด , จิ๊ด , จ้อย , น้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: tiny , little , diminutive , minute , puny , wee , pygmy
adj small
ความหมายเหมือนกับ: น้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: minor , junior , sub
adj small
ความหมายเหมือนกับ: กะทัดรัด
คำที่เกี่ยวข้อง: tiny , smallish , light , little , not heavy
v be tiny
ความหมายเหมือนกับ: กระจ้อยร่อย , น้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: be small , be little , be diminutive
คำตรงข้าม: โต , ใหญ่
adj tiny
ความหมายเหมือนกับ: เล็กมาก , กระจิดริด
คำที่เกี่ยวข้อง: small , minute , little
คำตรงข้าม: ใหญ่ , โต
adj small
ความหมายเหมือนกับ: กะทัดรัด
คำที่เกี่ยวข้อง: tiny , smallish , light , little , not heavy