เลี่ยง

ภาษาอังกฤษ


v avoid
คำอธิบาย: ลักษณะอาการที่เบี่ยงออกไปจากทางหรือแนวเดิมเพื่อหลีก
ความหมายเหมือนกับ: หลีกเลี่ยง
คำที่เกี่ยวข้อง: evade , be evasive
ตัวอย่างประโยค: คนบางคนชอบฟังสิ่งที่สนับสนุนความคิดของตน และเลี่ยงข้อมูลที่ขัดกับทัศนคติของตน

คำที่มี "เลี่ยง" ในคำ


เลี่ยงทาง v give way
ความหมายเหมือนกับ: หลบ

เลี่ยงภาษี adj smuggled

ทางเลี่ยง n bypass
คำอธิบาย: ทางที่เบี่ยงออกไปจากทางเดิมเพื่อหลบหลีก
หน่วยนับ: ทาง
ความหมายเหมือนกับ: ทางเบี่ยง , เส้นทางเลี่ยง
ตัวอย่างประโยค: กองบังคับการจราจรแจ้งให้ใช้ทางเลี่ยงมุ่งสู่ภาคเหนือ เพราะปริมาณรถมีมาก

ทางเลี่ยงเมือง n bypass
คำอธิบาย: ทางหรือถนนที่เบี่ยงหรืออ้อมออกไปจากตัวเมือง
หน่วยนับ: เส้น, ทาง
ความหมายเหมือนกับ: ทางอ้อมเมือง
คำตรงข้าม: ทางเข้าเมือง , ทางหลัก
ตัวอย่างประโยค: พ่อกลัวรถติดจึงใช้ทางเลี่ยงเมือง เพราะในเมืองมีงานประจำปี

หลีกเลี่ยง v avoid
คำอธิบาย: ทำให้ตนไม่ต้องประสบ
ความหมายเหมือนกับ: เลี่ยง , หลีกหนี , หลบ , หลบหลีก
ตัวอย่างประโยค: เราสามารถป้องกันโรคหัวใจ และมะเร็งได้ โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันชนิดอิ่มตัว

การเลี่ยง n avoidance
คำอธิบาย: การเบี่ยงออกไปจากทางหรือแนวเดิมเพื่อหนีหรือเพื่อให้พ้นอันตราย
ความหมายเหมือนกับ: การหลีก , การหลบ , การหลบหลีก , การหลีกเลี่ยง , การเลี่ยงหลีก
คำตรงข้าม: เผชิญหน้า
ตัวอย่างประโยค: การเลี่ยงภาษีถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

หลบเลี่ยง v avoid
คำอธิบาย: เลี่ยงที่จะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: หลบ , เลี่ยง , หลีกเลี่ยง
ตัวอย่างประโยค: อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ถูกรัฐบาลมะนิลาฟ้องร้องว่า ยักยอกเงินหลวง และหลบเลี่ยงภาษี

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ adv unavoidably
ตัวอย่างประโยค: ความนิยมในการใช้ครีมหน้าขาวแพร่ระบาดไปถึงประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ adv unavoidably
ตัวอย่างประโยค: ความนิยมในการใช้ครีมหน้าขาวแพร่ระบาดไปถึงประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เส้นทางเลี่ยง n bypass
ความหมายเหมือนกับ: ทางเบี่ยง

การหลีกเลี่ยง n avoidance
ความหมายเหมือนกับ: การหลีก , การหลบ , การหลบหลีก , การเลี่ยงหลีก
คำตรงข้าม: เผชิญหน้า

การเลี่ยงหลีก n avoidance
ความหมายเหมือนกับ: การหลีก , การหลบ , การหลบหลีก , การหลีกเลี่ยง
คำตรงข้าม: เผชิญหน้า

การหลบเลี่ยง n avoidance
ความหมายเหมือนกับ: การหลบหลีกค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top