เลิกรา

ภาษาอังกฤษ


v terminate sexual relations
ความหมายเหมือนกับ: ตัดสัมพันธ์ , สิ้นสุดสัมพันธ์
คำที่เกี่ยวข้อง: jilt
v be separated
ความหมายเหมือนกับ: จบกัน , จบสิ้นกัน , เลิกกัน
v stop
ความหมายเหมือนกับ: เลิกล้ม , ล้างมือ , วางมือ
คำที่เกี่ยวข้อง: cease , abandon , quit , terminate
v give up
ความหมายเหมือนกับ: ล้างรา , เลิกล้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: abolish , abandon , quit , stop
v back off
ความหมายเหมือนกับ: เลิก
คำที่เกี่ยวข้อง: withdraw , retreat , yield