เลขหมาย

ภาษาอังกฤษ


n number
คำอธิบาย: จำนวนตัวเลขที่กำหนดไว้
ความหมายเหมือนกับ: หมายเลข
ตัวอย่างประโยค: องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการเพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ทั่วประเทศ