เร็ว

ภาษาอังกฤษ


adv suddenly
คำอธิบาย: เกี่ยวกับการใช้เวลาน้อย
ความหมายเหมือนกับ: ด่วน , ไว , รวดเร็ว
คำที่เกี่ยวข้อง: abruptly , immediately , unexpectedly
คำตรงข้าม: ช้า
ตัวอย่างประโยค: โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้มนุษย์แก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้เร็วขึ้น