เรื่อยไป

ภาษาอังกฤษ


adv continuously
ความหมายเหมือนกับ: ตลอดไป , อยู่ตลอดไป
คำที่เกี่ยวข้อง: ceaselessly , continually , always , on and on
ตัวอย่างประโยค: แม้จะยังไม่เห็นผลของการทำความดีแต่เขาก็ตั้งใจจะทำความดีเรื่อยไป