เรื่องเหลวไหล

ภาษาอังกฤษ


n nonsense
คำที่เกี่ยวข้อง: rubbish , gibberish , tripe , twaddle