เรื่องเล็กน้อย

ภาษาอังกฤษ


n trifle
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องขี้ประติ๋ว , เรื่องหยุมหยิม , เรื่องจิ๊บจ๊อย , เรื่องเล็ก
คำที่เกี่ยวข้อง: trivial or minor matter , trivialities
คำตรงข้าม: เรื่องใหญ่โต , เรื่องใหญ่เรื่องโต
n trifle
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องขี้ผง , เรื่องขี้ประติ๋ว
คำที่เกี่ยวข้อง: trivial or minor matter , trivialities
คำตรงข้าม: เรื่องใหญ่
n trifles
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องเบ็ดเตล็ด , เรื่องหยุมหยิม
คำที่เกี่ยวข้อง: petty offenses , trivial matter
n thingamajig
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งเล็กน้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: bagatelle , trifle , bauble , knick-knack
คำตรงข้าม: สิ่งใหญ่โต
n thingamajig
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งเล็กน้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: bagatelle , trifle , bauble , knick-knack
คำตรงข้าม: สิ่งใหญ่โต