เรื่องราว

ภาษาอังกฤษ


n story
หน่วยนับ: เรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: tale , account , narrative , yarn
ตัวอย่างประโยค: ไม่นานเกินรอ คุณๆ ก็จะได้อ่านเรื่องราวของ จอมทรหด รายนี้แน่นอน