เรียบ

ภาษาอังกฤษ


adj smooth
คำที่เกี่ยวข้อง: even , plain , level
คำตรงข้าม: ขรุขระ
ตัวอย่างประโยค: กระเพาะปัสสาวะเป็นอวัยวะที่มีผนังเป็นกล้ามเนื้อเรียบ อยู่หลังหัวเหน่า
adv with nothing left
ความหมายเหมือนกับ: หมด , ไม่เหลือ , เกลี้ยง
คำที่เกี่ยวข้อง: (eat the plate) clean , without leaving anything , thoroughly , entirely , completely
ตัวอย่างประโยค: พวกที่มาก่อนหน้าเราเขากินเสียเรียบหมด เกือบไม่มีเหลือเลย
v be smooth
คำอธิบาย: มีระดับพื้นผิวเรียบเสมอกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be even , be plain , be level
คำตรงข้าม: ขรุขระ
ตัวอย่างประโยค: ผนังของโพรงไตจะไม่เรียบเนื่องจากมีปุ่มเล็กๆ ยื่นเข้ามาจำนวน 6-15 ปุ่ม

คำที่มี "เรียบ" ในคำ


เรียบร้อย v be polite
คำอธิบาย: มีกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยดี
ความหมายเหมือนกับ: สุภาพ
ตัวอย่างประโยค: ลูกสาวคุณเรียบร้อย น่าชื่นชมจริงๆ

เรียบวุธ adv all (everything) gone
คำอธิบาย: หมดเกลี้ยง
ตัวอย่างประโยค: ขณะนี้คณะกรรมการลาออกเรียบวุธไปแล้ว เขาเลยไม่ต้องกังวลใจอะไร

เรียบวุธ v order arms
คำอธิบาย: ถืออาวุธอยู่ในท่าเรียบ คือ ถือปืนแนบอยู่ทางขวา ส้นปืนจดดิน

เรียบ adv commonly
คำอธิบาย: เป็นไปตามธรรมดาสามัญ
ความหมายเหมือนกับ: เรียบ
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนหน้าตาหมดจด แต่งตัวเรียบๆ

เรียบร้อย v be neat and tidy
ความหมายเหมือนกับ: เป็นระเบียบ , มีระเบียบ
ตัวอย่างประโยค: เขามักจะตรวจตราดูทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้าน

เรียบร้อย v be neat and tidy
ความหมายเหมือนกับ: เป็นระเบียบ , มีระเบียบ
ตัวอย่างประโยค: เขามักจะตรวจตราดูทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้าน

เรียบเรียง v compile
คำอธิบาย: เขียนโดยอาศัยข้อมูลต่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: รจิต , แต่ง
ตัวอย่างประโยค: ในพ.ศ.2430 ม.ร.ว.เปียมาลากุลได้เรียบเรียงพระราชพงศาวดารย่อสำหรับนักเรียนขึ้น

เรียบเรียง v arrange
คำอธิบาย: ทำให้เป็นระเบียบ
ตัวอย่างประโยค: เลขานุการเรียบเรียงเอกสารเพื่อนำไปให้ฝ่ายบริหารพิจารณา

เรียบง่าย adv unambitiously
ความหมายเหมือนกับ: มักน้อย
คำตรงข้าม: มักมาก

เรียบร้อยงดงาม adv delicately
ความหมายเหมือนกับ: ละเอียดลออ , พิถีพิถัน

เรียบร้อยงดงาม adv neatly
ความหมายเหมือนกับ: ละเอียดลออ , พิถีพิถัน , ประณีตบรรจง

เรียบร้อยงดงาม adj fine
ความหมายเหมือนกับ: ประณีต , บรรจง , ละเอียดลออ
คำตรงข้าม: หยาบ

ความเรียบง่าย n simplicity
คำอธิบาย: ไม่ฉูดฉาด, ไม่หรูหรา
คำตรงข้าม: ความหรูหรา , ความฉูดฉาด
ตัวอย่างประโยค: พิพิธภัณฑ์ในภาคอีสานเน้นความเรียบง่ายแต่มีความหมายต่อชุมชนโดย พิพิธภัณฑ์ประเภทนี้จะมีลักษณะไม่หรูหรา โอ่โถง และไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต

ระเบียบเรียบร้อย v be in order
คำตรงข้าม: รกรุงรัง , เละเทะ
ตัวอย่างประโยค: การปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบของบ้านเมือง จะช่วยให้บ้านเมืองระเบียบเรียบร้อย

ราบเรียบ adv smoothly
คำอธิบาย: อย่างราบเสมอกัน
คำตรงข้าม: ขรุขระ
ตัวอย่างประโยค: เรือลำนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างราบเรียบ

ราบเรียบ adj smooth
คำอธิบาย: ลักษณะที่ราบเสมอกัน
ตัวอย่างประโยค: ชายหนุ่มหันมาถามเธอด้วยน้ำเสียงราบเรียบ

อย่างเรียบร้อย adv neatly
คำตรงข้าม: อย่างลวกๆ
ตัวอย่างประโยค: พระมหากษัตริย์พระองค์นี้ทรงมีอานุภาพ รักษาเอกภาพแห่งพระราชอาณาจักรไว้ได้อย่างเรียบร้อย

เป็นระเบียบเรียบร้อย adv nice and tidy
คำอธิบาย: อย่างมีลักษณะที่สะอาดตา
ความหมายเหมือนกับ: เรียบร้อย
คำตรงข้าม: รก
ตัวอย่างประโยค: ทุกๆ วันโต๊ะทำงานของเขาจะถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ

ผู้เรียบเรียง n complier
ตัวอย่างประโยค: รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาสาระมีปรากฏอยู่ในคำนำของผู้เรียบเรียงแล้ว

หมดจดเรียบร้อย adv thoroughly
ความหมายเหมือนกับ: สะอาดเรียบร้อย
คำตรงข้าม: สกปรก
ตัวอย่างประโยค: เขาทำงานของเขาหมดจดเรียบร้อย

โดยเรียบร้อย adv smoothly
ความหมายเหมือนกับ: โดยระเบียบเรียบร้อย

ความราบเรียบ n plainness
คำอธิบาย: ความราบเสมอกัน
ความหมายเหมือนกับ: ความเรียบ
ตัวอย่างประโยค: ผืนน้ำอันเวิ้งว้างบางแห่งมีความราบเรียบแต่บางตอนกลับมีริ้วลอนคลื่นเล็กเต้นพลิ้ว

ราบเรียบ v be level
คำอธิบาย: ราบเสมอกัน
คำตรงข้าม: ขรุขระ
ตัวอย่างประโยค: เดี๋ยวนี้ถนนที่ผ่านด้านหน้าสนามเด็กเล่น ราดด้วยยางมะตอยจนราบเรียบ

ความเรียบ n flatness
ความหมายเหมือนกับ: ความราบเรียบ
คำตรงข้าม: ความขรุขระ , ความไม่เรียบ
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์ในสมัยก่อนมีความสามารถในการขัดเครื่องมือหินให้มีความเรียบเกลี้ยงเกลาขึ้น

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย n decorum
ความหมายเหมือนกับ: ความเป็นระเบียบ , ความเรียบร้อย
คำตรงข้าม: ความยุ่งเหยิง , ความวุ่นวาย
ตัวอย่างประโยค: การออกกฎข้อบังคับขึ้นมาใช้ในสังคมเพื่อให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ความสงบเรียบร้อย n peace
ความหมายเหมือนกับ: ความสงบ , ความเรียบร้อย
คำตรงข้าม: ความวุ่นวาย , ความยุ่งเหยิง
ตัวอย่างประโยค: เรือลาดตระเวนตามชายฝั่งทะเลเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยของเมืองชลบุรี

ราบเรียบ v be level
คำอธิบาย: ราบเสมอกัน
คำตรงข้าม: ขรุขระ
ตัวอย่างประโยค: เดี๋ยวนี้ถนนที่ผ่านด้านหน้าสนามเด็กเล่น ราดด้วยยางมะตอยจนราบเรียบ

ความเรียบร้อย n gentleness
ความหมายเหมือนกับ: ความอ่อนโยน

กินเรียบ v eat up
คำตรงข้าม: กินเหลือ

สงบเรียบร้อย adv peaceably
ความหมายเหมือนกับ: สงบ , สุข , สันติสุข
คำตรงข้าม: วุ่นวาย , โกลาหล

ไม่เรียบร้อย v be not in order
ความหมายเหมือนกับ: ไม่มีระเบียบ , ไม่เข้าที่ , ไม่เข้าที่เข้าทาง , ไร้ระเบียบ

ไม่เรียบร้อย adv in disorder
ความหมายเหมือนกับ: ไม่มีระเบียบ , ไม่เข้าที่ , ไม่เข้าที่เข้าทาง , ไร้ระเบียบ

สะอาดเรียบร้อย adv thoroughly
คำตรงข้าม: สกปรก

พื้นหน้าเรียบ n plane

สุภาพเรียบร้อย adj polite
ความหมายเหมือนกับ: สุภาพ , เรียบร้อย , อ่อนโยน

โดยระเบียบเรียบร้อย adv smoothly

แบนเรียบ adj flat
ความหมายเหมือนกับ: ราบ

ทำให้เรียบ v level
ความหมายเหมือนกับ: ทำให้เสมอ , เกลี่ย

ไม่เรียบร้อย v has an ill manner
ความหมายเหมือนกับ: กระโดกกระเดก

ความเรียบร้อย n decorum
ความหมายเหมือนกับ: ความเป็นระเบียบ
คำตรงข้าม: ความยุ่งเหยิง , ความวุ่นวาย

ความเรียบร้อย n orderliness
ความหมายเหมือนกับ: ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
คำตรงข้าม: ความวุ่นวาย , ความยุ่งเหยิง

ความเรียบร้อย n peace
ความหมายเหมือนกับ: ความสงบ
คำตรงข้าม: ความวุ่นวาย , ความยุ่งเหยิงค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top