เรียนรู้

ภาษาอังกฤษ


v study
ความหมายเหมือนกับ: ศึกษา , ทำความเข้าใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: learn , read up , mug up
ตัวอย่างประโยค: ผู้ซื้อควรเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่กำลังจะซื้อ