เรียกร้อง

ภาษาอังกฤษ


v call for
คำอธิบาย: แสดงความต้องการให้ให้หรือให้กระทำ
คำที่เกี่ยวข้อง: demand , cry out for , make a demand for , require
ตัวอย่างประโยค: คนกรุงเทพฯ เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาจราจร