เริ่มแรก

ภาษาอังกฤษ


adv (at) first
ความหมายเหมือนกับ: เริ่มต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: firstly , initially , at the beginning , at the outset , in the first place
ตัวอย่างประโยค: การรับรู้ของเด็กๆ นั้นเริ่มแรกจะมองภาพต่างๆ เป็น 2 มิติ
adj beginning
คำที่เกี่ยวข้อง: first , initial , primary , incipient , original
ตัวอย่างประโยค: เครื่องจักสานในระยะเริ่มแรกนั้นเข้าใจว่ามีลักษณะหยาบ

คำที่มี "เริ่มแรก" ในคำ


แต่เริ่มแรก adv from the beginning
คำตรงข้าม: เมื่อปลายมือ

จุดเริ่มแรก n starting point
ความหมายเหมือนกับ: จุดตั้งต้น , จุดกำเนิด , จุดเริ่ม
คำตรงข้าม: จุดสิ้นสุด , จุดจบค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top