เริ่มต้น

ภาษาอังกฤษ


adj initial
ความหมายเหมือนกับ: เริ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: first , beginning , primary , incipient , introductory
คำตรงข้าม: สิ้นสุด
ตัวอย่างประโยค: วัยเด็กเป็นวัยเริ่มต้น เป็นวัยเตรียมตัวเพื่อสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิต
v begin
ความหมายเหมือนกับ: เริ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: start , commence , initiate , originate , take the first step , make a beginning
คำตรงข้าม: สิ้นสุด
ตัวอย่างประโยค: เพียงแค่เริ่มต้น คุณก็ท้อแล้วหรือ

คำที่มี "เริ่มต้น" ในคำ


เริ่มต้นใหม่ v restart

ผู้เริ่มต้น n initiator
คำอธิบาย: คนที่เริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นคนแรก
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ริเริ่ม , คนเริ่มต้น
ตัวอย่างประโยค: ผู้เริ่มต้นทำสิ่งใดก่อนย่อมมีโอกาสที่ดีกว่าผู้อื่น อย่างน้อยก็คงมีเวลาเตรียมตัวมากกว่า

จุดเริ่มต้น n starting point
ความหมายเหมือนกับ: จุดตั้งต้น , จุดกำเนิด , จุดเริ่ม , จุดเริ่มแรก
คำตรงข้าม: จุดสิ้นสุด , จุดจบ
ตัวอย่างประโยค: จุดเริ่มต้นของการทำงานคือ เราต้องศึกษาลักษณะของงานก่อน

คนเริ่มต้น n initiator
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ริเริ่ม

ระยะเริ่มต้น adv at the beginning
ความหมายเหมือนกับ: ระยะต้น , ช่วงแรก
คำตรงข้าม: ระยะหลัง

คำเริ่มต้น n preface
ความหมายเหมือนกับ: อารัมภบท , คำปรารภ , คำนำ , บทนำ
คำตรงข้าม: คำลงท้าย

คำเริ่มต้น n preface
ความหมายเหมือนกับ: อารัมภกถา , คำปรารภ , คำนำ , บทนำ

การเริ่มต้น n auspicious inauguration
ความหมายเหมือนกับ: ครั้งแรก

การเริ่มต้น n beginning
ความหมายเหมือนกับ: การเริ่มค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top