เยียวยา

ภาษาอังกฤษ


v be curable
คำอธิบาย: ทำให้ดีขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: แก้ไข
คำที่เกี่ยวข้อง: cure , treat , aid , heal , remedy
ตัวอย่างประโยค: การเสพติดคอมพิวเตอร์ระบาดในสังคมสมัยใหม่ ยากที่จะเยียวยา
v treat
คำอธิบาย: ทำให้หายจากโรค
ความหมายเหมือนกับ: บำบัดโรค , รักษาโรค
คำที่เกี่ยวข้อง: attend to , care for , nurse , cure , heal
ตัวอย่างประโยค: หมออุดมออกไปเยียวยาคนในชนบททางภาคอีสาน

คำที่มี "เยียวยา" ในคำ


เยียวยารักษา v treat
ความหมายเหมือนกับ: รักษา

การเยียวยา n cure
คำอธิบาย: การทำให้ดีขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: การรักษา , การบำบัด , การบรรเทาทุกข์ , การเยียวยารักษา
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันหน่วยงานราชการต้องการงบประมาณจำนวนมากในการเยียวยารักษาผู้ติดยาเสพติด

การเยียวยารักษา n cure
ความหมายเหมือนกับ: การรักษา , การบำบัด , การบรรเทาทุกข์ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top