เยียวยา

ภาษาอังกฤษ


v be curable
คำอธิบาย: ทำให้ดีขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: แก้ไข
คำที่เกี่ยวข้อง: cure , treat , aid , heal , remedy
ตัวอย่างประโยค: การเสพติดคอมพิวเตอร์ระบาดในสังคมสมัยใหม่ ยากที่จะเยียวยา
v treat
คำอธิบาย: ทำให้หายจากโรค
ความหมายเหมือนกับ: บำบัดโรค , รักษาโรค
คำที่เกี่ยวข้อง: attend to , care for , nurse , cure , heal
ตัวอย่างประโยค: หมออุดมออกไปเยียวยาคนในชนบททางภาคอีสาน