เพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษ


v add
คำอธิบาย: ทำให้มีมากขึ้นจนเพียงพอหรือเหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่ม , เสริมเติม , เสริมเพิ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: increase , append , augment , mount , raise , supplement , attach
ตัวอย่างประโยค: มีใครจะเพิ่มเติมรายละเอียดของข้อตกลงระหว่างเราอีกหรือไม่