เพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษ


v add
คำอธิบาย: ทำให้มีมากขึ้นจนเพียงพอหรือเหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่ม , เสริมเติม , เสริมเพิ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: increase , append , augment , mount , raise , supplement , attach
ตัวอย่างประโยค: มีใครจะเพิ่มเติมรายละเอียดของข้อตกลงระหว่างเราอีกหรือไม่

คำที่มี "เพิ่มเติม" ในคำ


การเพิ่มเติม n addition
คำอธิบาย: การทำให้มีจำนวนหรือปริมาณมากขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: การเพิ่ม , การเสริม , การเติม , การขยาย
ตัวอย่างประโยค: การเพิ่มเติมหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น

คำอธิบายเพิ่มเติม n footnote
ตัวอย่างประโยค: ในท้ายหนังสือเล่มนี้ จะมีคำอธิบายเพิ่มเติม

ส่วนเพิ่มเติม n classifier
ความหมายเหมือนกับ: บทเสริม , ส่วนเสริม
คำตรงข้าม: ส่วนสรุป , บทสรุป

ส่วนเพิ่มเติม n accessory
ความหมายเหมือนกับ: ส่วนประกอบ , องค์ประกอบค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top