เพิ่ม

ภาษาอังกฤษ


v add
ความหมายเหมือนกับ: เติมให้ , เพิ่มให้
คำที่เกี่ยวข้อง: give something extra , give in addition , give an extra amount
v add
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่มเติม
คำที่เกี่ยวข้อง: add more , fill , increase
v increase
คำที่เกี่ยวข้อง: grow , multiply , build up
v add
ความหมายเหมือนกับ: เสริมเติม , เสริมเพิ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: increase , append , augment , mount , raise , supplement , attach
v increase
คำที่เกี่ยวข้อง: raise , go up in price
คำตรงข้าม: ลด
v enhance
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่มเติม , ต่อเติม , เพิ่มพูน
คำที่เกี่ยวข้อง: reinforce , strengthen , boost , improve , lift , increase , add to
v append
ความหมายเหมือนกับ: เติม , เสริม , บวก
คำที่เกี่ยวข้อง: annex , attach , mix with , add
v add
ความหมายเหมือนกับ: ต่อเติม , เสริม
คำที่เกี่ยวข้อง: increase , supplement
คำตรงข้าม: ลดลง , ลด
v carry (a number)
ความหมายเหมือนกับ: บวก , รวม
v multiply
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่มขึ้น , ทวี
คำที่เกี่ยวข้อง: increase , add
v multiply
ความหมายเหมือนกับ: มากขึ้น , เพิ่มขึ้น , เพิ่มพูน , ทวีคูณ , พอกพูน
คำที่เกี่ยวข้อง: increase , add

คำที่มี "เพิ่ม" ในคำ


เพิ่มมากขึ้น v increase
ความหมายเหมือนกับ: มากขึ้น
คำตรงข้าม: ลดน้อยลง
ตัวอย่างประโยค: ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมานี้ ความต้องการทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

เพิ่มมากขึ้น adv more and more
ความหมายเหมือนกับ: มากขึ้น
คำตรงข้าม: ลดน้อยลง
ตัวอย่างประโยค: พนักงานต่างบ่นว่าเครื่องที่ซื้อมาไม่พอใช้ ต้องซื้อเพิ่มมากขึ้น

เพิ่มจำนวน v increase
คำอธิบาย: ทำให้มีจำนวนมากขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่ม
ตัวอย่างประโยค: หนี้สินของเขาเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวัน จนเขาเองก็กลุ้มใจจะแย่อยู่แล้ว

เพิ่มเติม v add
คำอธิบาย: ทำให้มีมากขึ้นจนเพียงพอหรือเหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่ม , เสริมเติม , เสริมเพิ่ม
ตัวอย่างประโยค: มีใครจะเพิ่มเติมรายละเอียดของข้อตกลงระหว่างเราอีกหรือไม่

เพิ่มประสิทธิภาพ v increase efficiency
คำอธิบาย: เพิ่มความสามารถที่ทำให้เกิดผลในการงาน
ตัวอย่างประโยค: บริษัทมีอัตราการเติบโตสูงสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการจำหน่าย

เพิ่มประสิทธิภาพ v increase efficiency
คำอธิบาย: เพิ่มความสามารถที่ทำให้เกิดผลในการงาน
ตัวอย่างประโยค: บริษัทมีอัตราการเติบโตสูงสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการจำหน่าย

เพิ่มทวี v multiply
คำอธิบาย: มากเป็นทวีขึ้น
ตัวอย่างประโยค: ความต้องการที่ดินและไม้เพื่อใช้สอยและเป็นสินค้าก็ได้เพิ่มทวีขึ้นเป็นเงาตามตัว

เพิ่มฐานะ v promote
ความหมายเหมือนกับ: เลื่อนฐานะ
คำตรงข้าม: ลดฐานะ

เพิ่มขึ้น adv more

เพิ่มขึ้น v increase
ความหมายเหมือนกับ: เยอะขึ้น
คำตรงข้าม: น้อยลง

เพิ่มขึ้น adv the more
ความหมายเหมือนกับ: เกิน , ล้ำ

เพิ่มให้ v add
ความหมายเหมือนกับ: เติมให้ , เพิ่ม

เพิ่มขึ้น adv more
คำตรงข้าม: ลง , ลด

เพิ่มราคา v raise the price
คำตรงข้าม: ลดราคา

เพิ่มพูน v enhance
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่ม , เพิ่มเติม , ต่อเติม

เพิ่มขึ้น v grow
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่มพูน , เพิ่มปริมาณ , ขยาย , พัฒนา
คำตรงข้าม: ลดลง , น้อยลง , ลดปริมาณลง

เพิ่มพูน v grow
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่มขึ้น , เพิ่มปริมาณ , ขยาย , พัฒนา
คำตรงข้าม: ลดลง , น้อยลง , ลดปริมาณลง

เพิ่มปริมาณ v grow
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่มขึ้น , เพิ่มพูน , ขยาย , พัฒนา
คำตรงข้าม: ลดลง , น้อยลง , ลดปริมาณลง

เพิ่มขึ้น v increase
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่มเติม , เพิ่มพูน , เพิ่มปริมาณ
คำตรงข้าม: ลด , ลดลง , หดหาย , น้อยลง

เพิ่มพูน v increase
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่มขึ้น , เพิ่มเติม , เพิ่มปริมาณ
คำตรงข้าม: ลด , ลดลง , หดหาย , น้อยลง

เพิ่มปริมาณ v increase
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่มขึ้น , เพิ่มเติม , เพิ่มพูน
คำตรงข้าม: ลด , ลดลง , หดหาย , น้อยลง

เพิ่มขึ้น v multiply
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่ม , ทวี

เพิ่มขึ้น v multiply
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่ม , มากขึ้น , เพิ่มพูน , ทวีคูณ , พอกพูน

เพิ่มพูน v multiply
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่ม , มากขึ้น , เพิ่มขึ้น , ทวีคูณ , พอกพูน

เพิ่มรส v flavor

เพิ่มพูน v enhance
ความหมายเหมือนกับ: เสริม , ทำให้ดีขึ้น , ทำให้รุ่งเรืองขึ้น , ส่งเสริม , เพิ่มเติม

เพิ่มพูนความรู้ v acquire knowledge
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่มคุณค่า

เพิ่มคุณค่า v acquire knowledge
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่มพูนความรู้

เพิ่มเข้า v compound

เพิ่มขึ้น adv increasingly
ความหมายเหมือนกับ: มากขึ้น
คำตรงข้าม: ลง , ลด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม n value added tax
คำอธิบาย: ภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับ บริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของร้านค้าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7

มูลค่าเพิ่ม n value added
คำอธิบาย: มูลค่าที่เกิดจากความสามารถของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ภายในองค์กรในการผลิต หรือแปรสภาพวัตถุดิบที่ซื้อมาจากภายนอกให้เป็น สินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคต้องการ
ตัวอย่างประโยค: ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นหนึ่งในมูลค่าเพิ่มของสินค้าในอุตสาหกรรม วัฒนธรรม ที่ถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมบริโภคนิยม

การเพิ่มเติม n addition
คำอธิบาย: การทำให้มีจำนวนหรือปริมาณมากขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: การเพิ่ม , การเสริม , การเติม , การขยาย
ตัวอย่างประโยค: การเพิ่มเติมหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น

คำอธิบายเพิ่มเติม n footnote
ตัวอย่างประโยค: ในท้ายหนังสือเล่มนี้ จะมีคำอธิบายเพิ่มเติม

ส่วนเพิ่มเติม n classifier
ความหมายเหมือนกับ: บทเสริม , ส่วนเสริม
คำตรงข้าม: ส่วนสรุป , บทสรุป

เสริมเพิ่ม v add
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่ม , เสริมเติม

ส่วนเพิ่มเติม n accessory
ความหมายเหมือนกับ: ส่วนประกอบ , องค์ประกอบ

การเพิ่ม n expansion
ความหมายเหมือนกับ: การเสริม , การเพิ่มเติม

การเพิ่ม n carrying forward

การเพิ่ม n combination
ความหมายเหมือนกับ: การรวม , การเสริม , การเติม , การเพิ่มเติม , การบวก

การเพิ่ม n addition
ความหมายเหมือนกับ: การเสริม , การเติม , การขยายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top