เพิกเฉย

ภาษาอังกฤษ


v ignore
คำอธิบาย: ไม่เอาใจใส่, ละเลยไม่สนใจ
ความหมายเหมือนกับ: นิ่งเฉย , ละเลย , เฉยเมย
คำที่เกี่ยวข้อง: pay no heed , be inattentive , remain inactive , be negligent , be indifferent , set aside , turn a deaf ear , sit by
ตัวอย่างประโยค: ญี่ปุ่นเพิกเฉยต่อนโยบายขององค์การสันนิบาตนานาชาติที่ต่อต้านการแพร่ขยายทางการทหาร