เพิกเฉย

ภาษาอังกฤษ


v ignore
คำอธิบาย: ไม่เอาใจใส่, ละเลยไม่สนใจ
ความหมายเหมือนกับ: นิ่งเฉย , ละเลย , เฉยเมย
คำที่เกี่ยวข้อง: pay no heed , be inattentive , remain inactive , be negligent , be indifferent , set aside , turn a deaf ear , sit by
ตัวอย่างประโยค: ญี่ปุ่นเพิกเฉยต่อนโยบายขององค์การสันนิบาตนานาชาติที่ต่อต้านการแพร่ขยายทางการทหาร

คำที่มี "เพิกเฉย" ในคำ


ความเพิกเฉย n neglect
ความหมายเหมือนกับ: ความไม่เอาใจใส่
คำตรงข้าม: ความสนใจค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top