เฝ้ามอง

ภาษาอังกฤษ


v look at
คำอธิบาย: มุ่งดูอย่างเอาใจใส่
ความหมายเหมือนกับ: เฝ้าดู , สอดส่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: look , glance , take a look/glance
ตัวอย่างประโยค: เขาเฝ้ามองที่รั้วบ้านเธอทุกเช้า หวังจะได้เห็นเธอออกจากบ้าน