เฝ้าดู

ภาษาอังกฤษ


v observe
คำอธิบาย: คอยดูหรือมองไว้ไม่ให้คลาดสายตา
ความหมายเหมือนกับ: เฝ้า , สอดส่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: look at , watch , keep an eye on , monitor , view
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านที่มากราบไหว้หลวงพ่อมักจะเฝ้าดูอากัปกิริยาของหลวงพ่อตลอดเวลา