เผอเรอ

ภาษาอังกฤษ


v be careless
คำอธิบาย: ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทํา
ความหมายเหมือนกับ: เลินเล่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: be heedless , be neglectful
คำตรงข้าม: รอบคอบ
ตัวอย่างประโยค: แม่มักสอนฉันให้มีความรอบคอบในการทำงาน อย่าเผอเรอ
v be careless
คำอธิบาย: ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทํา
ความหมายเหมือนกับ: เผลอไผล , เผลอ , เลินเล่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: remiss , be negligent , be reckless , be absent-minded
ตัวอย่างประโยค: เขาเผอเรอในการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนั้น
v be careless
คำอธิบาย: ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทำ, หลงลืมเนื่องจากความเลินเล่อ
ความหมายเหมือนกับ: เผลอเรอ , เลินเล่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: be inattentive , be incautious , be unwary , be reckless , be negligent
คำตรงข้าม: รอบคอบ
ตัวอย่างประโยค: หากเขาเผอเรอในการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายอีกครั้ง จะต้องถูกไล่ออกแน่