เผยแพร่

ภาษาอังกฤษ


v propagate
คำที่เกี่ยวข้อง: spread
v announce
ความหมายเหมือนกับ: แจ้ง , ป่าวร้อง , แจ้งให้ทราบ , ประชาสัมพันธ์ , บอกกล่าว , พูด , แถลง
คำที่เกี่ยวข้อง: proclaim , declare , promulgate , publish , state
v publicize
ความหมายเหมือนกับ: แพร่ข่าว , กระจาย , ป่าวประกาศ , โฆษณา , ป่าวร้อง , แจ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: advertise

คำที่มี "เผยแพร่" ในคำ


สิ่งพิมพ์เผยแพร่ n publication
คำอธิบาย: สมุด แผ่นกระดาษ หรือวัตถุใดๆ ที่พิมพ์ขึ้น โดยมีเนื้อหาที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลข้อมูลต่อสาธารณะชน
ตัวอย่างประโยค: ห้องสมุดประชาชนอำเภอจะเป็นแหล่งบริการข่าวสารข้อมูลในหมู่บ้าน โดยการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่ที่เหมาะสมให้กับชาวชนบท

ผู้เผยแพร่ข่าวสาร n advertiserค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top