เผย

ภาษาอังกฤษ


v reveal a secret
คำอธิบาย: ค่อยๆ ขยายออก, ค่อยๆ แย้มออก
ความหมายเหมือนกับ: เปิดเผย
คำที่เกี่ยวข้อง: disclose , divulge , ooze up , let the cat out of the bag , spill the beans
ตัวอย่างประโยค: เขาเผยแผนการที่จะแก้แค้นให้ฉันฟังหมดแล้ว