เป้าหมาย

ภาษาอังกฤษ


n aim
ความหมายเหมือนกับ: จุดหมาย , จุดมุ่งหมาย , วัตถุประสงค์
คำที่เกี่ยวข้อง: purpose , goal , objective , target
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย
n target
คำอธิบาย: บุคคลหรือสิ่งที่ใช้เป็นเป้าแห่งการโจมตี หรือเป็นศูนย์กลางแห่งความใส่ใจหรือสังเกต
ความหมายเหมือนกับ: เป้า , จุดเล็ง , จุดกำหนด
คำที่เกี่ยวข้อง: objective , bull´s eye
ตัวอย่างประโยค: เครื่องบินทิ้งระเบิดได้ตรงเป้าหมายตามจุดยุทธศาสตร์
n target
ความหมายเหมือนกับ: เป้า , จุดเล็ง , จุดกำหนด
คำที่เกี่ยวข้อง: butt
ตัวอย่างประโยค: เครื่องบินทิ้งระเบิดได้ตรงเป้าหมายตามจุดยุทธศาสตร์
n aim
คำอธิบาย: ศูนย์กลางแห่งความใส่ใจหรือสังเกต
ความหมายเหมือนกับ: จุดหมาย , จุดมุ่งหมาย , วัตถุประสงค์ , เป้า , เป้าประสงค์
คำที่เกี่ยวข้อง: purpose , goal , objective , target
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย

คำที่มี "เป้าหมาย" ในคำ


บรรลุเป้าหมาย v achieve
คำอธิบาย: สำเร็จตามที่กำหนดไว้
ความหมายเหมือนกับ: สำเร็จ
คำตรงข้าม: ล้มเหลว
ตัวอย่างประโยค: ครูต้องการให้นักเรียนทั้งชั้นบรรลุเป้าหมายของวิชานั้นๆ

กลุ่มเป้าหมาย n target group
คำอธิบาย: กลุ่มบุคคลซึ่งใช้เป็นศูนย์กลางให้ได้รับผลนั้น
หน่วยนับ: กลุ่ม
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของค่ายจะเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นมากกว่าคนในวัยทำงาน

ตั้งเป้าหมาย v aim
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งเข็ม , ตั้งความหวัง , ตั้งความมุ่งหมาย
ตัวอย่างประโยค: เธอตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทภายในปีนี้ให้ได้

การบรรลุเป้าหมาย n achievement
คำอธิบาย: การสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้
ความหมายเหมือนกับ: การประสบผลสำเร็จ , การประสบความสำเร็จ , การสำเร็จ
ตัวอย่างประโยค: การบรรลุเป้าหมายของงานเป็นสิ่งยืนยันถึงความพยายามของพวกเรา

เปลี่ยนเป้าหมาย v turn (away)
ความหมายเหมือนกับ: เปลี่ยนทิศทาง

วางเป้าหมาย v aim at
ความหมายเหมือนกับ: มุ่ง , ตั้งใจ , ปรารถนา , หมายมุ่งค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top