เป้าประสงค์

ภาษาอังกฤษ


n aim
คำอธิบาย: วัตถุประสงค์หรือจุดหมายปลายทางที่บุคคลพยายามบรรลุถึง
ความหมายเหมือนกับ: เป้าหมาย , จุดมุ่งหมาย , จุดประสงค์ , วัตถุประสงค์
คำที่เกี่ยวข้อง: goal , purpose , objective , target
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีคลังมีเป้าประสงค์จะปฏิรูประบบธนาคารให้พ้นจากสภาพธุรกิจครอบครัว


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top