เป็นหลัก

ภาษาอังกฤษ


v be a principle
คำอธิบาย: เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว, เป็นสิ่งยึดเหนี่ยว
คำที่เกี่ยวข้อง: be a foundation for , be a guideline
ตัวอย่างประโยค: ตั้งแต่พ้นโทษออกมา เขาก็ยึดเอาธรรมะเป็นหลักในการดำรงชีวิต
adv mainly
คำอธิบาย: อย่างสำคัญในการดำเนินการ
คำที่เกี่ยวข้อง: essentially , importantly , principally
ตัวอย่างประโยค: ผู้ร่วมโครงการนี้ต้องมีความรู้เรื่องการคำนวณเป็นหลัก

คำที่มี "เป็นหลัก" ในคำ


เป็นหลักประกัน v assure
ความหมายเหมือนกับ: เป็นประกัน
ตัวอย่างประโยค: การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว

เป็นหลักฐาน adv tangibly
ความหมายเหมือนกับ: ปรากฏชัด , เป็นที่เปิดเผย

เป็นหลักใหญ่ v be mainly

เป็นหลักใหญ่ v be mainlyค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top