เป็นความ

ภาษาอังกฤษ


v have a case in court
คำอธิบาย: มีเรื่องฟ้องร้อง
ความหมายเหมือนกับ: เป็นคดี , มีคดี
คำที่เกี่ยวข้อง: litigate , be involved in a lawsuit , go to law or court , carry on a lawsuit on , file/bring a suit against
ตัวอย่างประโยค: นักการเมืองมักเป็นความกับนักหนังสือพิมพ์อยู่เสมอ

คำที่มี "เป็นความ" ในคำ


เป็นความลับ v keep a secret
คำอธิบาย: เป็นที่ปกปิดไม่ให้ใครรู้
ตัวอย่างประโยค: เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเราขอให้เป็นความลับที่รู้กันเพียงสองคนเท่านั้น

ถือเป็นความลับ v keep the secret
ความหมายเหมือนกับ: เก็บเป็นความลับ , ปิดเป็นความลับ
ตัวอย่างประโยค: การบอกต้นทุนที่แท้จริงของแต่ละบริษัทถือเป็นความลับทางธุรกิจ

เก็บเป็นความลับ v keep the secret
ความหมายเหมือนกับ: ปิดเป็นความลับ

ปิดเป็นความลับ v keep the secret
ความหมายเหมือนกับ: เก็บเป็นความลับค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top