เปิดเผย

ภาษาอังกฤษ


v disclose
ความหมายเหมือนกับ: บอกกล่าว , แสดงตัว , แสดงตน , เผย
คำที่เกี่ยวข้อง: reveal , divulge , expose , open up , unmask
คำตรงข้าม: ปกปิด , หลบๆ ซ่อนๆ , ลับ , ซ่อนเร้น , เก็บตัว , ซ่อน , ปิดบัง
ตัวอย่างประโยค: แหล่งข่าวเปิดเผยว่าผู้จัดการจะตั้งบริษัทใหม่เร็วๆ นี้
v disclose
คำอธิบาย: ไม่ปิดบัง
ความหมายเหมือนกับ: เผย
คำที่เกี่ยวข้อง: reveal , leak , divulge , expose , open up
คำตรงข้าม: ปกปิด , ลับ , ซ่อน
ตัวอย่างประโยค: แหล่งข่าวเปิดเผยว่าผู้จัดการจะตั้งบริษัทใหม่เร็วๆ นี้

คำที่มี "เปิดเผย" ในคำ


อย่างเปิดเผย adv openly
คำอธิบาย: ไม่ปิดบัง
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาได้ให้การสนับสนุนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอย่างเปิดเผย

เป็นที่เปิดเผย v disclose
คำตรงข้าม: เป็นความลับ
ตัวอย่างประโยค: มีการประชุมกันภายในแต่ไม่เป็นที่เปิดเผยสู่สาธารณะซึ่งได้ประเมินสถานการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น

ไม่เปิดเผย v conceal

พูดจาเปิดเผย adv outspokenly
ความหมายเหมือนกับ: พูดโพล่ง , พูดตรงไปตรงมา

การเปิดเผย n stating
ความหมายเหมือนกับ: การบอก , การเล่า , การประกาศ , การอธิบาย , การชี้แจง

การเปิดเผย n revelation
ความหมายเหมือนกับ: การประกาศค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top