เปลี่ยนแปลง

ภาษาอังกฤษ


v change to
ความหมายเหมือนกับ: เปลี่ยน
คำที่เกี่ยวข้อง: transform , vary , alter , turn into , transform into , become
คำตรงข้าม: คงเดิม
ตัวอย่างประโยค: ลูกชายเจ้าของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนเลยทีเดียว
v change
คำอธิบาย: ทำให้แตกต่างไป
ความหมายเหมือนกับ: ปรับเปลี่ยน , ปรับปรุง , แก้ไข , ปรับ , ปฏิรูป , พัฒนา , ปรับเปลี่ยน , เปลี่ยน
คำที่เกี่ยวข้อง: alter , modify , reform , reorganize , restyle
คำตรงข้าม: คงเดิม
ตัวอย่างประโยค: ผู้จัดการเปลี่ยนแปลงแผนการทำงานบางส่วนเพื่อให้ลูกน้องทำงานได้สะดวกขึ้น

คำที่มี "เปลี่ยนแปลง" ในคำ


เปลี่ยนแปลงราคา v change the price

เปลี่ยนแปลงราคา v change the price

ไม่เปลี่ยนแปลง v cannot be changed
ความหมายเหมือนกับ: แน่นอน , แน่
ตัวอย่างประโยค: กำหนดการประชุมไม่เปลี่ยนแปลง ทุกอย่างเป็นไปตามเดิม

ความเปลี่ยนแปลง n change
ความหมายเหมือนกับ: การเปลี่ยนแปลง
คำตรงข้าม: ความมั่นคง
ตัวอย่างประโยค: การแก้ไขรัฐธรรมนูญทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน

การเปลี่ยนแปลง n revolution

การเปลี่ยนแปลง n change
ความหมายเหมือนกับ: การแปรเปลี่ยน , การเปลี่ยน

การเปลี่ยนแปลง n alteration
ความหมายเหมือนกับ: การแปรผัน , การแปร , การกลับกลาย

การเปลี่ยนแปลง n alteration
ความหมายเหมือนกับ: ความแปรผัน
คำตรงข้าม: ความคงที่

การเปลี่ยนแปลง n change
คำตรงข้าม: ความมั่นคงค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top