เปลี่ยนแปลง

ภาษาอังกฤษ


v change to
ความหมายเหมือนกับ: เปลี่ยน
คำที่เกี่ยวข้อง: transform , vary , alter , turn into , transform into , become
คำตรงข้าม: คงเดิม
ตัวอย่างประโยค: ลูกชายเจ้าของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนเลยทีเดียว
v change
คำอธิบาย: ทำให้แตกต่างไป
ความหมายเหมือนกับ: ปรับเปลี่ยน , ปรับปรุง , แก้ไข , ปรับ , ปฏิรูป , พัฒนา , ปรับเปลี่ยน , เปลี่ยน
คำที่เกี่ยวข้อง: alter , modify , reform , reorganize , restyle
คำตรงข้าม: คงเดิม
ตัวอย่างประโยค: ผู้จัดการเปลี่ยนแปลงแผนการทำงานบางส่วนเพื่อให้ลูกน้องทำงานได้สะดวกขึ้น