เบื้องต้น

ภาษาอังกฤษ


n preliminary
ความหมายเหมือนกับ: ขั้นแรก , ระดับต้น , ช่วงต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: initial
คำตรงข้าม: ขั้นสุดท้าย
n primary
ความหมายเหมือนกับ: แรก , ดั้งเดิม
คำที่เกี่ยวข้อง: fundamental
adj first
ความหมายเหมือนกับ: ประถม , ที่หนึ่ง , ทีแรก , ฐาน , ขั้นแรก , เริ่มแรก , แรก
คำที่เกี่ยวข้อง: primary , initial , original
คำตรงข้าม: ท้าย , ปลาย
adj primary
คำที่เกี่ยวข้อง: preliminary , initial , first

คำที่มี "เบื้องต้น" ในคำ


ปัจจัยเบื้องต้น n basic factor

ลำดับเบื้องต้น adj primary
ความหมายเหมือนกับ: ปฐม , ลำดับแรก

การดูแลเบื้องต้น n first aid
ความหมายเหมือนกับ: การรักษาเบื้องต้น , การพยาบาลเบื้องต้น

การรักษาเบื้องต้น n first aid
ความหมายเหมือนกับ: การดูแลเบื้องต้น , การพยาบาลเบื้องต้น

การพยาบาลเบื้องต้น n first aid
ความหมายเหมือนกับ: การดูแลเบื้องต้น , การรักษาเบื้องต้น

ฌานเบื้องต้น n first stage of Buddhist meditation

กฎเบื้องต้น n first duty
ความหมายเหมือนกับ: ข้อสำคัญ

การอบรมเบื้องต้น n orientation
ความหมายเหมือนกับ: การแนะนำเบื้องต้น , การชี้แนว
คำตรงข้าม: ปัจฉิมนิเทศ

การแนะนำเบื้องต้น n orientation
ความหมายเหมือนกับ: การอบรมเบื้องต้น , การชี้แนว
คำตรงข้าม: ปัจฉิมนิเทศค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top